Bảng giá thuốc

Nhóm: Dịch vụ khám và điều trị
  • Tác dụng của thuốc là kết quả của quá trình tương tác giữa thuốc với các thành phần của tế bào trong cơ thể, tạo nên những đáp ứng của các tổ chức đối với thuốc.
THÔNG TIN CHI TIẾT DỊCH VỤ
Bảng giá áp dung theo TT/BYT

STT

Mã thuốc

Tên thuốc

Giá thuốc

1

40.184

Zinnat Tab 500mg 10's

22,130.00

2

40.184

CEFUROXIM 500mg

1,995.00

3

40.173

Bio-Taksym

19,312.00

4

40.184

Zinmax-Domesco 250mg

1,180.00

5

40.292

Canditral

4,900.00

6

40.260

Acyclovir 400mg

869.00

7

40.229

Cravit 1.5%

115,999.00

8

40.882

Comthepharm

1,150.00

9

40.1021

Natri Clorid 0,9%

8,715.00

10

40.1057

Vitamin C 500mg

199.00

11

40.30

Diclofenac

1,000.00

12

40.184

CEFUROXIM 500mg

1,995.00

13

40.232

Vigamox

90,000.00

14

40.235

Oflovid Ophthalmic Ointment

74,530.00

15

40.1

Atropin Sulphat

465.00

16

40.6

Fentanyl

12,800.00

17

40.933

Seduxen 5mg

630.00

18

40.10

Ketamine Hydrochloride Injection

52,500.00

19

40.12

Lidocain-BFS

399.00

20

40.15

Paciflam

18,900.00

21

40.30

Elaria

7,450.00

22

40.20

Alcaine 0.5%

39,380.00

23

40.30

Diclofenac

1,000.00

24

40.39

Acular

67,245.00

25

40.48

Paracetamol Kabi

42,420.00

26

40.48

Hapacol 250

1,450.00

27

40.48

Panalgan effer 500

535.00

28

40.67

Statripsine

1,040.00

29

40.67

Katrypsin

118.00

30

40.84

Dimedrol

530.00

31

40.86

Adrenalin

1,764.00

32

40.105

Ephedrine Aguettant 30mg/ml

57,750.00

33

40.154

Amoxicilin 250mg

504.00

34

40.154

Moxilen 500mg

2,380.00

35

40.171

Ceraapix

40,800.00

36

40.178

Doncef

2,400.00

37

40.198

Gentamicin 80mg/2ml

1,185.00

38

40.207

Dex-Tobrin

43,919.00

39

40.208

Cloramphenicol 0,4%

1,350.00

40

40.208

Cloramphenicol

610.00

41

40.229

Cravit 1.5%

115,999.00

42

40.260

Virupos

118,000.00

43

40.260

Eurovir 200mg

3,486.00

44

40.260

Agiclovir 200

336.00

45

40.260

Acyclovir 3%

46,500.00

46

40.260

Bosviral

12,400.00

47

40.281

AMPHOTRET

168,000.00

48

40.281

Amphot

161,700.00

49

40.292

Kbat

15,500.00

50

40.292

Itranstad

7,350.00

51

40.873

Isotic Moxisone

19,500.00

52

40.481

SaVi Trimetazadine 20

540.00

53

40.491

Kavasdin 5

87.00

54

40.656

PVP-Iodine 10%

68,000.00

55

40.656

Povidon - Iod HD

36,500.00

56

40.656

PVP- Iodine 10%

9,800.00

57

40.658

Dung dịch Natri Clorid 0,9 %

6,860.00

58

40.775

Methylprednisolone Sopharma

33,100.00

59

40.776

Hydrocolacyl

105.00

60

40.844

Acetazolamid

670.00

61

40.849

BETOPTIC S  0.25%  5ML 1'S

85,100.00

62

40.852

AZARGA 5ML 1'S

310,800.00

63

40.872

Lotemax

219,500.00

64

40.876

Refresh Tears

64,102.00

65

40.883

Natri clorid 0,9%

1,150.00

66

40.30.850

NEVANAC 1MG/ML 5ML 1'S

152,999.00

67

40.890

Systane Ultra

60,100.00

68

40.894

TIMOLOL MALEATE EYE DROPS 0.5%  5ML 1'S

42,200.00

69

40.890

Novotane ultra

49,980.00

70

40.896

TRAVATAN 2.5ML 1'S

252,300.00

71

40.937

Rotundin 30

314.00

72

40.566

Gingko Biloba 40mg

270.00

73

40.992

Terpincodein-F

350.00

74

40.1005

Kaldyum

1,950.00

75

40.1005

Kaldyum

1,950.00

76

40.1014

Calci clorid 500mg/ 5ml

932.00

77

40.1015

Glucose 30%

1,050.00

78

40.1015

Glucose 5%

8,925.00

79

40.1015

Glucose 5%

7,665.00

80

40.1020

Mannitol

18,140.00

81

40.1021

Sodium chloride 0,9%

8,715.00

82

40.1026.2

Ringerfundin 500ml

19,950.00

83

40.1026

Ringer lactate

8,925.00

84

40.1028

Sterile water for injection

1,500.00

85

40.1028

Nước cất tiêm

750.00

86

40.1028

Nước cất tiêm

450.00

87

40.1048

Vitamin A-D

158.00

88

40.1050

Pyraneuro

375.00

89

40.1057

Vitamin C

152.00

90

40.1057

Vitamin C - OPC 100mg

798.00

91

40.154

Clamoxyl

5,090.00

92

40.206

Tobrex

40,000.00

93

40.207

Tobradex

45,100.00

94

40.229

Cravit

88,515.00

95

40.235

Oflovid

55,872.00

96

40.775

Medrol

3,672.00

97

40.775

Solu-Medrol

36,410.00

98

40.775

Medrol

983.00

99

40.852

Azopt

116,700.00

100

40.771

Flumetholon 0,1

30,072.00

101

40.881

Sanlein 0,1

62,158.00

102

40.881

Sanlein 0.3

126,000.00

103

40.886

Pataday

131,100.00

104

40.887

Alegysal

76,760.00

105

40.566

Tanakan

4,031.00